معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

دوشنبه 20 مرداد 1399
اولین جلسه اتاق فکرمعاونت آموزش، پژوهش و فناوری با موضوع آموزش همگانی برای زلزله احتمالی تهران برگزار شد

اولین جلسه اتاق فکرمعاونت آموزش، پژوهش و فناوری با موضوع آموزش همگانی برای زلزله احتمالی تهران برگزار شد

اولین جلسه اتاق فکر معاونت آموزش، پژوهش و فناوری با موضوع آموزش همگانی برای زلزله احتمالی تهران با حضور نمایندگان سازمان ها و معاونت های مرتبط 6 مرداد ماه سال جاری برگزار شد.