معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

دوشنبه 11 مهر 1401
 

عنوان دوره

بسته آموزشی

اپیدمی ها و مراقبت های درمانی، اجتماعی و طب کار با رویکرد کرونا

 

ملاحظات طب کار در نیروهای امداد و نجات

مراقبت های روانی، اجتماعی در فوریت ها

اپیدمی ها و پاندمی کووید 19

تبیین چرخه مدیریت بحران تبیین چرخه مدیریت بحران

 

آشنایی با قانون مجازات اسلامی و کاهش حبس تعزیری

 

 

آشنایی با قانون مجازات اسلامی

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

 

سواد رسانه ای(عمومی) سواد رسانه ای

دوره های آموزشی کارکنان