معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

شنبه 31 اردیبهشت 1401

 

  نواب شمس پور

پست اجرائی:مدیرکل آموزش های همگانی        
رزومه


بتول خوندابی

پست اجرائی:مدیرکل پژوهش و فناوری

رزومه


 محمد منتظری

پست اجرائی:سرپرست اداره کل آموزش های تخصصی و ضمن خدمت


 

 

 


فایل ها