دوشنبه ٢٥ شهريور
 


  دکتر محمدهادی تدین

پست اجرائی:مشاور معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

 


 


  دکتر مهدی نجفی

پست اجرائی:مشاور معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در امور آموزش همگانی