دوشنبه ٢٥ شهريور
 

گروه‌های آموزشی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

 

نام گروه آموزشی

مدیر گروه

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

پزشكي و توانبخشي

دكتر پرویز مژگانی

طب فيزيكي و توانبخشي

دكتري تخصصي

زبان انگلیسی

دکتر  رضا مقدم کیا

زبان شناسی همگانی

دكتري تخصصي