دوشنبه ٢٥ شهريور
 

 

  • قوانین و مقررات موسسه علمی کاربردی آموزشی عالی علمی کاربردی هلال ایران

  1. کاربرگ های مربوط به معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه
  2. مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
  3.  
  • قوانین ومقررات مرکز علمی کاربردی هلال تهران
  1. مقررات جلسات امتحانی ویژه دانشجویان
  2. مدارك لازم جهت فارغ التحصيلي