دوشنبه ٢٥ شهريور
 

شیوه نامه تکمیل فرم برنامه درسی تک پودمان(دانلود)

فرم خام تدوین تک پودمان(دانلود)

فرم خام تک درس(دانلود)

دستورالعمل اجرایی  دوره های تکمیلی بین سطوح تحصیلی (پودمان های مهارتی)(دانلود)

جدول مستندات مورد نیاز جهت اخذ مجوز  و تایید دوره(دانلود)

 

دستورالعمل نحوه تشکیل و تکمیل پرونده و صدورگواهينامه پایان دوره دوره های تک پودمان و تک درس علمی کاربردی(دانلود)

تک پودمان های موسسه آموزش عالی هلال ایران

تک درس های مصوب موسسه آموزش عالی هلال ایران

 

مدیریت بحران در مراکز درمانی(دانلود)